Specjalność BIM

 

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia kierunku BUDOWNICTWO
specjalność: 
BUDOWLE - INFORMACJA I MODELOWANIE (BIM)

 

Absolwent tej specjalności posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik komputerowego modelowania i ws pomagania projektowania (CAD) oraz zarządzania informacją o obiektach budowlanych (BIM). Ponadto jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do korzystania w projektowaniu konstrukcji z nowoczesnych programów obliczeniowych opartych na metodzie elementów skończonych (MES).

 

Absolwent tej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych (wykonawczych, projektowych i rozwijających nowe technologie dla budownictwa) oraz w firmach i jednostkach o profilu badawczo-rozwojowym.

 

Absolwent tej specjalności uzyskuje również podstawę do ubiegania się, po spełnieniu ustawowych wymagań, o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.