Specjalność BIM

 

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia kierunku BUDOWNICTWO
specjalność: 
BUDOWLE - INFORMACJA I MODELOWANIE (BIM)

 

Absolwent tej specjalności posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik komputerowego modelowania i ws pomagania projektowania (CAD) oraz zarządzania informacją o obiektach budowlanych (BIM). Ponadto jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do korzystania w projektowaniu konstrukcji z nowoczesnych programów obliczeniowych opartych na metodzie elementów skończonych (MES).

 

Absolwent tej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych (wykonawczych, projektowych i rozwijających nowe technologie dla budownictwa) oraz w firmach i jednostkach o profilu badawczo-rozwojowym.

 

Absolwent tej specjalności uzyskuje również podstawę do ubiegania się, po spełnieniu ustawowych wymagań, o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Siatka przedmiotów na specjalności BIM

 

Tematy prac dyplomowych dla BIM (2015/16)

 

Dr Magdalena Jakubek

Niekomercyjne narzędzia do konwersji formatów danych dla modeli geometrycznych i CAD.

Celem pracy jest wyszukanie, przetestowanie i opisanie dostępnych niekomercyjnych narzędzi do konwersji pomiędzy różnymi formatami dla modeli geometrycznych (STEP, IGED, IFC, STL, itp).

Praca będzie polegać na:

 • przygotowaniu zestawienia najbardziej popularnych formatów CAD 3D
 • znalezieniu plików danych dla kilku rodzajów modeli o różnym stopniu skomplikowania w wybranych formatach
 • wyszukaniu i zainstalowaniu narzędzi do konwersji pomiędzy formatami danych, jak również narzędzi pozwalających w jakiś sposób ocenić skuteczność tej konwersji
 • przeprowadzeniu testów
 • opracowaniu krótkiej dokumentacji wykorzystanych programów
 • opisaniu rezultatów testów

____________________________________________________________________ 

Dr Irena Jaworska

1)      Analiza sprzężenia zjawisk cieplnych i mechanicznych za pomocą bezsiatkowej MRS.

Zagadnienia 1D lub 2D opracowane w środowisku Matlab

2)      Analiza wpływu doboru gwiazd różnicowych w zagadnieniach homogenizacji numerycznej

Przetestowanie w środowisku Matlab różnych metod budowy gwiazd różnicowych w bezsiatkowej MRS pod katem wpływu na wyniki przy modelowaniu materiałów niejednorodnych.

____________________________________________________________________ 

Dr Jacek Magiera

1.      Procesy BIM wg BuildingSMART i ISO – stan aktualny i kierunki rozwoju standardów

Temat pracy jest przygotowaniem do pełnienia funkcji Managera/Koordynatora BIM. Dyplomant wykona z jednej strony studium literaturowe bieżącego stanu unormowań procesów BIM wg organizacji BuildingSmart oraz ISO, z drugiej podejmie próbę przeglądu stanu wdrożeń tych unormowań do dostępnego na rynku oprogramowania.

2.      Rozszerzenie możliwości modelowania obiektów w programie Revit przez wykorzystanie systemu Rhinoceros 3D wraz ze środowiskiem skryptowym Grasshoper i jego nakładką Grevit

Praca z obszaru tzw. generative geometry, temat dla osoby zainteresowanej modelowaniem przestrzennym niestandardowych form geometrycznych zarówno architektonicznych jak i konstrukcyjnych (np. ramy/kraty przestrzenne dla przekryć dachowych) z wykorzystaniem środowiska skryptowego Grasshoper dla oprogramowanie Rhinoceros 3D i jego nakładki rozszerzającej Grevit.

3.      Zbadanie przydatności darmowego oprogramowania implementującego techniki fotogrametryczne  do rekonstrukcji trójwymiarowego modelu BIM z serii dwuwymiarowych zdjęć na przykładzie Catch 123D, ARC3D, My3DScanner, Pix4DMapper Discovery i innych

Jedną z ciekawszych możliwości dzisiejszego oprogramowania BIM jest zaimportowanie trójwymiarowej geometrii istniejących obiektów celem budowy modelu BIM przydatnego do dalszych prac projektowych, konstrukcyjnych czy inwentaryzacyjnych. Podstawową techniką w tym zakresie jest skanowanie laserowe 3D, jednak zarówno sprzęt jak i oprogramowanie są obecnie bardzo kosztowne. Praca będzie polegać na zbadaniu przydatności alternatywnych możliwości odzyskania trójwymiarowej geometrii istniejących obiektów dzięki zastosowaniu darmowych pakietów oprogramowania rekonstruujących geometrię na podstawie serii zdjęć obiektów wykonywanych z różnych ich stron. Praca powinna udzielić odpowiedzi na pytanie czy takie oprogramowanie jest rzeczywiście w stanie zrekonstruować geometrię 3D o satysfakcjonującej dla celów budowy modeli BIM dokładności.

4.      Wykrywanie kolizji i koordynacja modeli BIM – studium porównawcze możliwości Autodesk Navisworks i Tekla BIMSight

Jedną z najpoważniejszych zalet technologii BIM jest możliwość nie tylko modelowania 3D, ale i trójwymiarowej koordynacji modeli branżowych, wykrywania kolizji, wykonywania studium kosztów, harmonogramowania, fazowania konstrukcji. Temat pracy ma za zadanie porównanie dwóch produktów tej kategorii: kosztownego systemu Navisworks Manage firmy Autodesk, jego darmowej wersji Navisworks Freedom i darmowego pakietu BIMSight z konkurencyjnej firmy Tekla - celem udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy można dokonywać sensownej koordynacji modeli z wykorzystaniem darmowego oprogramowania klasy BIM.

5.      Autodesk Revit Server w wielobranżowym środowisku projektowym

Praca przygotowuje do podjęcia zawodu menedżera CAD/BIM w środowisku pracy zespołowej, polegać będzie na instalacji i konfiguracji środowiska Revit Server w sieci LAN lub WAN celem zbadania jego skuteczności i wydajności w przypadku pracy zespołowej. Osoba podejmująca temat powinna posiadać zacięcie informatyczne, interesować się sieciami komputerowymi, środowiskami serwerowymi (szczególnie Windows Server 2012R2) i technologią BIM.

6.      Wzbogacenie Autodesk Ecotect Analysis o szczegółowe dane meteorologiczne dla Polski i analizy porównawcze wpływu lokalizacji obiektu na jego parametry energetyczne

Jedną z podstawowych zalet modeli BIM jest ich łatwe wykorzystanie do prowadzenia różnorodnych analiz. Szczególnie ważną i szybko rozwijającą się dziedziną budownictwa jest obecnie budownictwo pasywne i energooszczędne. Jednym z szeroko stosowanych narzędzi analitycznych w tym obszarze jest Autodesk ECOtect Analysis, umożliwiający wykonywanie analiz energetycznych obiektów znajdujących się w konkretnym miejscu na Ziemi. Jednak dla Polski, pakiet ten posiada wprowadzone dane klimatyczne jedynie dla Warszawy. Celem pracy jest uzupełnienie tych danych dla innych regionów Polski na podstawie dostępnych historycznych danych klimatycznych IMGW i porównanie wyników analiz dla wersji standardowej (Warszawa) i rozszerzonej danych pakietu ECOtect.

7.      Studium przydatności ogólnodostępnych zasobów GIS do celów projektowania w systemach BIM

Bazy danych informacji geograficznych GIS są bezcennym źródłem danych o terenie, potrzebnym na etapie projektowania i konstrukcji obiektów budowlanych. Wiele serwisów oferuje dostęp do bezpłatnych baz danych GIS, których jednak przydatność z punktu widzenia projektanta czy kierownika budowy może być ograniczona. Dyplomant będzie miał za zadania przebadać wady i zalety takich baz danych z punktu widzenia wykorzystanie ich w procesach rojektowych BIM.

_____________________________________________________________________________ 

Dr Aleksander Matuszak

1. Obliczanie obwiedni nośności dla przekroju żelbetowego zginanego w jednej płaszczyźnie.

Celem pracy jest napisanie oprogramowania (Octave/Matlab)wyznaczającego obwiednię nośności przekroju żelbetowego.

2. Porównanie metod całkowania względem czasu dla zagadnień początkowo-brzegowych.

Celem pracy jest analiza efektywności różnych metod całkowania względem czasu na przykładzie niestacjonarnego problemu przepływu ciepła rozwiązywanego przy użyciu MES. Analiza w systemie CalFEM, skład pracy w systemie LaTeX.

___________________________________________________________________ 

Dr Piotr Mika

1. Modelowanie prostych konstrukcji żelbetowych w programie ABAQUS

Celem pracy jest modelowanie wybranych konstrukcji żelbetowej w programie ABAQUS. W pracy zostanie dokonane porównanie wyników otrzymanych przy zastosowaniu różnych sposobów modelowania, dostępnych w tym programie.

2. Modelowanie, z uwzględnieniem zjawisk dynamicznych, prostych konstrukcji w programie ABAQUS.

Celem pracy jest wykorzystanie możliwości programu ABAQUS do modelowania konstrukcji z uwzględnieniem zagadnień dynamicznych.

____________________________________________________________________ 

Dr Sławomir Milewski

1. Zastosowanie algorytmów genetycznych do identyfikacji obciążenia na prostych konstrukcjach kratowych.

Zagadnienie z obszaru SHM (Structural Health Monitoring). Dla istniejącej konstrukcji kratowej dokonano pomiarów odkształcenia lub/i przemieszczenia w wybranych prętach/węzłach. Na ich podstawie należy wyznaczyć (w przybliżeniu) obciążenie, które wywołało ten stan deformacji. Do analizy numerycznej takiego zadania odwrotnego zostanie wykorzystana MES oraz algorytmy genetyczne (podejście probabilistyczne). Obliczenia wykonane zostaną w Matlabie. Wymagana umiejętność programowania w Matlabie oraz dobra znajomość MES.

2. Zastosowanie metody probabilistycznej typu "random walk" do obliczenia aproksymacji rozwiązania równania Poissona w wybranym punkcie obszaru.

Zagadnienie dotyczy rozwiązania równania Poissona za pomocą mieszanej metody różnic skończonych (MRS) z symulacją typu Monte Carlo (tzw. "random walk"). Pozwala ona na znalezienie przybliżonego rozwiązania w jednym określonym punkcie obszaru. Metoda polega na wykonaniu serii losowych przejść od danego punktu po węzłach siatki, aż do osiągnięcia węzła brzegowego. Obliczenia zostaną wykonane w Matlabie. Wymagana umiejętność programowania w Matlabie oraz znajomość MRS.

____________________________________________________________________ 

Prof. Jerzy Pamin

1.      Model Johnsona-Cooka w symulacji uplastycznienia metalu przy obciążeniu dynamicznym

Celem jest wykonanie symulacji fizycznie nieliniowego zachowania wybranego metalu modelem Johnsona-Cooka, uwzględniającym zależność płynięcia plastycznego od prędkości odkształcenia i zmiany temperatury. Symulacje będą dotyczyć dwóch testowych konfiguracji i będą wykonywane w pakiecie ABAQUS.

2.      Analiza wyboczenia powłoki zbiornika walcowego w zakresie sprężysto-plastycznym

Celem jest wykonanie symulacji zjawiska wyboczenia powłoki walcowej zbiornika stalowego z uwzględnieniem imperfekcji i możliwości uplastycznienia stali. Symulacje będą wykonywane w pakiecie ABAQUS, a praca ma być kontynuacją wykonanych badań dla zakresu sprężystego.

3.    Analiza zarysowania powłoki chłodni kominowej przy różnych kombinacjach obciążeń (podjęty)

 Celem jest budowa modelu numerycznego żelbetowej powłoki chłodni kominowej w pakiecie Midas i wykonanie symulacji jej zarysowania przy różnych kombinacjach obciążeń.

4.   Analiza nieliniowej odpowiedzi żelbetowej belki pod obciążeniem statycznym i dynamicznym

 Celem jest budowa modelu numerycznego żelbetowej belki czteropunktowo zginanej i wykonanie symulacji jej zarysowania przy obciążeniu statycznym i uderzeniowym.

_____________________________________________________________________________ 

Dr Piotr Pluciński

1)      Zastosowanie BIM w projektowaniu i budowie dróg i mostów

Zaprojektowanie infrastruktury drogowej z wykorzystaniem programów komputerowych- obliczenia i wizualizacja.

2)      Obliczanie wybranych elementów infrastruktury drogowej w programie MIDAS

Opracowanie ma być w formie manuala z przykładem analizy wytrzymałościowej dla mostu i/lub tunelu.

_____________________________________________________________________________ 

Dr Roman Putanowicz

1.      Programowanie z wykorzystaniem IfcOpenShell i pythonOCC

IfcOpenShell to biblioteka ułatwiająca manipulowanie plikami w formacie IFC. Format IFC jest jednym z formatów powszechnie wykorzystywanych w oprogramowaniu z rodziny BIM.

PythonOCC to z kolei środowisko 3D bazujące na frameworku Open Cascade dla rozwijania aplikacji CAD/CAE/PLM.

IfcOpenShell w połączeniu z pythonOCC może stanowić wygodne narzędzie do rozwiajania aplikacji BIM na bazie formatu IFC. Podstawowym problemem w tym przypadku jest dokumentacja a raczej jej brak, co powoduje, że ścieżka uczenia się tych narzędzi jest niebywale stroma i osiągalna tylko dla najbardziej zdeterminowanych. Motywacją i celem tego projektu jest chęć uczynienia narzędzi IfcOpenShell i pythonOCC bardziej przystępnymi poprzez przygotowanie kodu źródłowego i szczegółowe opisanie serii tutoriali.

Wymagania:

1)      Umiejętność programowania, minimum na poziomie średnio zaawansowanym.

  Jak sprawdzić swój poziom:

 • jeżeli potrafisz zaprojektować i zaimplementować (najlepiej obiektowo a e w dowolnym języku) struktury danych opisujące warunki podparcia dla konstrukcji ramowych to jesteś na poziomie średnio zaawansowanym.
 • jeżeli potrafisz zaprojektować i zaimplementować struktury danych opisujące parametry siatkowania (tak jak w oknach dialogowych systemu Robot -- metoda Coonsa i Delaunay'a) to jesteś na poziomie średnio zaawansowanym.

2)      Znajomość języka Python na poziomie podstawowym: podstawy składni, funkcje, moduły.

3)      Podstawowe umiejętności związane z instalacją oprogramowania w wersji źródłowej i z pakietów (Windows, ewentualnie Linux).

Na czym polegać będzie praca:

 • zapoznanie się z opisem formatu IFC (długie i nużące)
 • przygotowanie środowiska do pracy -- instalacja pythona, IfcOpenShell, OpenCascade, pythonOCC i innych wymaganych komponentów (spodziewam się tu problemów)
 • zbieranie i studiowanie  istniejącej dokumentacji i przykładów dla IfcOpenShell
 • przejrzenie dokumentacji API pakietu pythonOCC, wymyślenie i implementacja przykładów użycia
 • przejrzenie dokumentacji API pakietu IfcOpenShell, wymyślenie i implementacja przykładów użycia
 • opisanie wszystkiego w czytelny sposób

Dodatkowe wymagania:

 • Praca składana w systemie LaTeX
 • Całość kodu, treść pracy i inne dane zarządzane przez repozytorium GitLab w L-5.

Potencjalne zagrożenia:

 • Prace ma charakter pionierski
 • Prace może okazać się zbyt obszerna dla jednej osoby. Podejrzewam, że jednemu studentowi uda się przygotować i opisać dwa proste tutoriale
 • Praca może wymagać sporych nakładów na przygotowanie środowiska do programowania
 • Praca wymaga bardzo dużej systematyczności

Praca grupowa:

Praca nadaje się do realizacji w zespole dwu, a nawet trzyosobowym.

Podział pracy dla grupy trzyosobowej:

 • osoba 1 - pythonOCC, wizualizacja geometrii, modele B-REP, OpenCascade
 • osoba 2 - IfcOpenShell, rozpoznanie formatu IFC,
 • osoba 3 - opracowywanie i opisywanie tutorial na bazie skryptów przygotowanych przez osoby 1 i 2
 • promotor - odgrywa rolę użytkownika -- czyta tutoriale i próbuje odtworzyć opisywane w nich rezultaty

Wymagane zasoby:

Niezależnie od liczby osób, ale zwłaszcza dla pracy w grupowej, wskazane jest zapewnienie dostępu do jednego serwera z zainstalowanym całym oprogramowaniem, tak by zminimalizować wysiłek na przygotowanie środowiska pracy. Minimalne wymaganie jest by promotor miał zapewniony dostęp do środowiska gdzie będzie mógł testować opracowane przez dyplomantów materiały.

2.      Import i rendering modeli w formacie IFC w Blenderze

Projekt IfcOpenShell dostarcza importera plików IFC do Blendera. Blender to zaawansowane oprogramowanie do tworzenia grafiki 3D i animacji.

Celem pracy jest przetestowanie możliwości modułu IfcBlender oraz opracowanie zestawu tutoriali ilustrujących możliwości manipulacji i renderowania modeli IFC w Blenderze

Praca będzie polegać na:

 • wyszukaniu lub samodzielnym opracowaniu (np. w Revit) modeli w formacie IFC
 • zapoznaniu się z możliwościami modułu IfcBlender
 • zapoznaniu się z możliwościami renderowania w Blenderze
 • opracowaniu tutoriali

Potencjalne problemy:

Blender jest dużym oprogramowaniem i opanowanie wymaganych przez temat pracy umiejętności posługiwania się nim wymaga systematycznej pracy i sporego nakładu czasu.

Dodatkowe wymagania:

 • Praca składana w systemie LaTeX
 • Całość kodu, treść pracy i inne dane zarządzane przez repozytorium GitLab w L-5.

3.      Implementacja programu do tworzenia parametrycznego opisu brył z wykorzystaniem reprezentacji NURBS oraz bibliotek pakietu GoTools Geometry Toolkit.

Celem projektu zrobienie przeglądu algorytmów generowania parametrycznych modeli bryłowych na potrzeby analizy izogeometrycznej (trivariate parametric models) oraz implementacja wybranych algorytmów z wykorzystaniem bibliotek pakietu GoTools (C++). Wykorzystywane narzędzia (GoTools, Qt, CMake) pozwalają na budowanie oprogramowania przenośnego, nie mniej główną platformą dla powstającej aplikacji ma być system Linux.

Praca wymaga znajomości języka C++ minimum na poziomie średnim.

Praca ma charakter nowatorski ponieważ tego typu implementacje są bardzo słabo rozpowszechnione. Praca może być rozwinięta jako temat badawczy w ramach pracy doktorskiej.

Potencjalne problemy:

Praca wymaga studiowania artykułów naukowych i odtwarzania prezentowanych tam algorytmów co niekiedy może okazać się trudne i wymagać twórczego wkładu. Praca wymaga dobrej orientacji w zakresie metod numerycznych.

Dodatkowe wymagania:

 • Praca składana w systemie LaTeX
 • Całość kodu, treść pracy i inne dane zarządzane przez repozytorium GitLab w L-5.

_____________________________________________________________________________ 

Dr Marek Słoński

1.      Współpraca pomiędzy Autodesk Revit Structure Suite oraz Autodesk Robot Structural Analysis

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest szczegółowe przestudiowanie możliwości i ograniczeń we współpracy pakietu Autodesk Revit Structure Suite z programem Autodesk Robot Structural Analysis na przykładzie projektu architektonicznobudowlanego wybranego budynku. Wykonanie tej pracy wymaga dobrej znajomości obu narzędzi z osobna natomiast nie jest wymagana znajomość zasad ich współpracy.

2.      Współpraca Autodesk Dynamo Studio oraz Autodesk Robot Structural Analysis

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza możliwości współpracy programu Autodesk Dynamo Studio z programem Autodesk Robot Structural Analysis na przykładzie projektu architektoniczno-budowlanego wybranego budynku. Wykonanie tej pracy wymaga dobrej znajomości Autodesk Robot Structural Analysis, nie jest natomiast wymagana znajomość Autodesk Dynamo Studio.

3.      Współpraca Autodesk Dynamo Studio oraz Autodesk Revit Structure

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza możliwości współpracy programu Autodesk Dynamo Studio z programem Autodesk Revit Structure na przykładzie projektu architektoniczno-budowlanego wybranego budynku. Wykonanie tej pracy wymaga dobrej znajomości Autodesk Revit Structure, nie jest natomiast wymagana znajomość Autodesk Dynamo Studio.

4.      Projektowanie parametryczne z Autodesk Dynamo Studio oraz Autodesk Robot Structural Analysis

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przestudiowanie możliwości i ograniczeń projektowania parametrycznego z wykorzystaniem Autodesk Dynamo Studio we współpracy z Autodesk Robot Structural Analysis na przykładzie projektowania koncepcyjnego wybranego budynku. Wykonanie tej pracy wymaga dobrej znajomości Autodesk Robot Structural Analysis, nie jest natomiast wymagana znajomość Autodesk Dynamo Studio.

5.      Projektowanie parametryczne z Autodesk Dynamo Studio oraz Autodesk Revit Structure

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przestudiowanie możliwości i ograniczeń projektowania parametrycznego z wykorzystaniem Autodesk Dynamo Studio we współpracy z Autodesk Autodesk Revit Structure na przykładzie projektowania koncepcyjnego wybranego budynku. Wykonanie tej pracy wymaga dobrej znajomości Autodesk Revit Structure, nie jest natomiast wymagana znajomość Autodesk Dynamo Studio.

6.      Programowanie wizualne w projektowaniu koncepcyjnym z Autodesk Dynamo Studio oraz Autodesk Revit

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza możliwości programowania wizualnego z wykorzystaniem Autodesk Dynamo Studio na przykładzie projektowania koncepcyjnego wybranego budynku. Wykonanie tej pracy wymaga dobrej znajomości Autodesk Revit, nie jest natomiast wymagana znajomość Autodesk Dynamo Studio.

7.      Optymalne kształtowanie konstrukcji prętowych z wykorzystaniem rozszerzeń Optimo oraz Dynamo for Revit

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zbadanie przydatności rozszerzeń Optimo oraz Autodesk Dynamo for Revit w projektowaniu koncepcyjnym na przykładzie wybranego budynku. Wykonanie tej pracy wymaga dobrej znajomości Autodesk Revit, nie jest natomiast wymagana znajomość Autodesk Dynamo Studio. Dodatkowo praca wymaga zapoznania się z metodami optymalizacji opartymi na algorytmach genetycznych.

____________________________________________________________________

Dr Anna Stankiewicz

1.Analiza zjawiska efektu brzegowego w powłoce walcowej.

Efekt brzegowy polega na wystąpieniu lokalnego stanu giętnego w wyniku niespełnienia założeń stanu bezmomentowego. Celem projektu dyplomowego jest symulacja tego zjawiska przy użyciu wybranego pakietu MES oraz porównanie wyników analizy numerycznej z rozwiązaniem analitycznym.

2.Analiza wybranych zadań benchmarkowych dla powłok.

Celem projektu dyplomowego jest porównanie wyników analizy numerycznej i rozwiązań analitycznych dla wybranych benchmarków dla powłok.

____________________________________________________________________ 

Dr Małgorzata Stojek

Zastosowanie funkcji specjalnych Mathieu do modelowania zjawisk falowych w eliptycznych układach współrzędnych.

Wymagania: znajomość podstawowych zasad programowania oraz dobra, przynajmniej bierna, znajomość języka angielskiego (literatura w jęz. ang.). W czasie pracy dyplomowej student zapozna się z opisem zjawisk falowych w różnych układach współrzędnych oraz z funkcjami specjalnymi aproksymującymi ruch falowy. Celem pracy będzie zaprogramowanie i przetestowanie elementów skończonych typu Trefftza dla zredukowanego równania falowego, zapewniających spełnienie jednorodnych warunków brzegowych na brzegach eliptycznych. Temat może być również realizowany w języku angielskim.