Tematy dyplomów

 
Numer tematu Promotor Tytuł Studia/Stopień Status Rok obrony
Milewski Sławomir Zastosowanie algorytmów genetycznych do identyfikacji obciążenia na prostych konstrukcjach kratowych
Rozwiń
Zagadnienie z obszaru SHM (Structural Health Monitoring). Dla istniejącej konstrukcji kratowej dokonano pomiarów odkształcenia lub/i przemieszczenia w wybranych prętach/węzłach. Na ich podstawie należy wyznaczyć (w przybliżeniu) obciążenie, które wywołało ten stan deformacji. Do analizy numerycznej takiego zadania odwrotnego zostanie wykorzystana MES oraz algorytmy genetyczne (podejście probabilistyczne). Obliczenia wykonane zostaną w Matlabie. Wymagana umiejętność programowania w Matlabie oraz dobra znajomość MES.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Milewski Sławomir Zastosowanie metody probabilistycznej typu "random walk" do obliczenia aproksymacji rozwiązania równania Poissona w wybranym punkcie obszaru
Rozwiń
Zagadnienie dotyczy rozwiązania równania Poissona za pomocą mieszanej metody różnic skończonych (MRS) z symulacją typu Monte Carlo (tzw. "random walk"). Pozwala ona na znalezienie przybliżonego rozwiązania w jednym określonym punkcie obszaru. Metoda polega na wykonaniu serii losowych przejść od danego punktu po węzłach siatki, aż do osiągnięcia węzła brzegowego. Obliczenia zostaną wykonane w Matlabie. Wymagana umiejętność programowania w Matlabie oraz znajomość MRS
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Pamin Jerzy Model Johnsona-Cooka w symulacji uplastycznienia metalu przy obciążeniu dynamicznym
Rozwiń
Celem jest wykonanie symulacji fizycznie nieliniowego zachowania wybranego metalu modelem Johnsona-Cooka, uwzględniającym zależność płynięcia plastycznego od prędkości odkształcenia i zmiany temperatury. Symulacje będą dotyczyć dwóch testowych konfiguracji i będą wykonywane w pakiecie ABAQUS.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Pamin Jerzy Analiza wyboczenia powłoki zbiornika walcowego w zakresie sprężysto-plastycznym
Rozwiń
Celem jest wykonanie symulacji zjawiska wyboczenia powłoki walcowej zbiornika stalowego z uwzględnieniem imperfekcji i możliwości uplastycznienia stali. Symulacje będą wykonywane w pakiecie ABAQUS, a praca ma być kontynuacją wykonanych badań dla zakresu sprężystego.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Jakubek Magdalena Niekomercyjne narzędzia do konwersji formatów danych dla modeli geometrycznych i CAD
Rozwiń
Celem pracy jest wyszukanie, przetestowanie i opisanie dostępnych niekomercyjnych narzędzi do konwersji pomiędzy różnymi formatami dla modeli geometrycznych (STEP, IGED, IFC, STL, itp).
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Jaworska Irena Analiza sprzężenia zjawisk cieplnych i mechanicznych za pomocą bezsiatkowej MRS
Rozwiń
Zagadnienia 1D lub 2D opracowane w środowisku Matlab
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Jaworska Irena Analiza wpływu doboru gwiazd różnicowych w zagadnieniach homogenizacji numerycznej
Rozwiń
Przetestowanie w środowisku Matlab różnych metod budowy gwiazd różnicowych w bezsiatkowej MRS pod katem wpływu na wyniki przy modelowaniu materiałów niejednorodnych
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Magiera Jacek Procesy BIM wg BuildingSMART i ISO – stan aktualny i kierunki rozwoju standardów
Rozwiń
Temat pracy jest przygotowaniem do pełnienia funkcji Managera/Koordynatora BIM. Dyplomant wykona z jednej strony studium literaturowe bieżącego stanu unormowań procesów BIM wg organizacji BuildingSmart oraz ISO, z drugiej podejmie próbę przeglądu stanu wdrożeń tych unormowań do dostępnego na rynku oprogramowania
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Magiera Jacek Rozszerzenie możliwości modelowania obiektów w programie Revit przez wykorzystanie systemu Rhinoceros 3D wraz ze środowiskiem skryptowym Grasshoper i jego nakładką Grevit
Rozwiń
Praca z obszaru tzw. generative geometry, temat dla osoby zainteresowanej modelowaniem przestrzennym niestandardowych form geometrycznych zarówno architektonicznych jak i konstrukcyjnych (np. ramy/kraty przestrzenne dla przekryć dachowych) z wykorzystaniem środowiska skryptowego Grasshoper dla oprogramowanie Rhinoceros 3D i jego nakładki rozszerzającej Grevit.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Magiera Jacek Zbadanie przydatności darmowego oprogramowania implementującego techniki fotogrametryczne do rekonstrukcji trójwymiarowego modelu BIM z serii dwuwymiarowych zdjęć na przykładzie Catch 123D, ARC3D, My3DScanner, Pix4DMapper Discovery i innych
Rozwiń
Jedną z ciekawszych możliwości dzisiejszego oprogramowania BIM jest zaimportowanie trójwymiarowej geometrii istniejących obiektów celem budowy modelu BIM przydatnego do dalszych prac projektowych, konstrukcyjnych czy inwentaryzacyjnych. Podstawową techniką w tym zakresie jest skanowanie laserowe 3D, jednak zarówno sprzęt jak i oprogramowanie są obecnie bardzo kosztowne. Praca będzie polegać na zbadaniu przydatności alternatywnych możliwości odzyskania trójwymiarowej geometrii istniejących obiektów dzięki zastosowaniu darmowych pakietów oprogramowania rekonstruujących geometrię na podstawie serii zdjęć obiektów wykonywanych z różnych ich stron. Praca powinna udzielić odpowiedzi na pytanie czy takie oprogramowanie jest rzeczywiście w stanie zrekonstruować geometrię 3D o satysfakcjonującej dla celów budowy modeli BIM dokładności.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Magiera Jacek Wykrywanie kolizji i koordynacja modeli BIM – studium porównawcze możliwości Autodesk Navisworks i Tekla BIMSight
Rozwiń
Jedną z najpoważniejszych zalet technologii BIM jest możliwość nie tylko modelowania 3D, ale i trójwymiarowej koordynacji modeli branżowych, wykrywania kolizji, wykonywania studium kosztów, harmonogramowania, fazowania konstrukcji. Temat pracy ma za zadanie porównanie dwóch produktów tej kategorii: kosztownego systemu Navisworks Manage firmy Autodesk, jego darmowej wersji Navisworks Freedom i darmowego pakietu BIMSight z konkurencyjnej firmy Tekla - celem udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy można dokonywać sensownej koordynacji modeli z wykorzystaniem darmowego oprogramowania klasy BIM.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Magiera Jacek Autodesk Revit Server w wielobranżowym środowisku projektowym
Rozwiń
Praca przygotowuje do podjęcia zawodu menedżera CAD/BIM w środowisku pracy zespołowej, polegać będzie na instalacji i konfiguracji środowiska Revit Server w sieci LAN lub WAN celem zbadania jego skuteczności i wydajności w przypadku pracy zespołowej. Osoba podejmująca temat powinna posiadać zacięcie informatyczne, interesować się sieciami komputerowymi, środowiskami serwerowymi (szczególnie Windows Server 2012R2) i technologią BIM.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Magiera Jacek Wzbogacenie Autodesk Ecotect Analysis o szczegółowe dane meteorologiczne dla Polski i analizy porównawcze wpływu lokalizacji obiektu na jego parametry energetyczne
Rozwiń
Jedną z podstawowych zalet modeli BIM jest ich łatwe wykorzystanie do prowadzenia różnorodnych analiz. Szczególnie ważną i szybko rozwijającą się dziedziną budownictwa jest obecnie budownictwo pasywne i energooszczędne. Jednym z szeroko stosowanych narzędzi analitycznych w tym obszarze jest Autodesk ECOtect Analysis, umożliwiający wykonywanie analiz energetycznych obiektów znajdujących się w konkretnym miejscu na Ziemi. Jednak dla Polski, pakiet ten posiada wprowadzone dane klimatyczne jedynie dla Warszawy. Celem pracy jest uzupełnienie tych danych dla innych regionów Polski na podstawie dostępnych historycznych danych klimatycznych IMGW i porównanie wyników analiz dla wersji standardowej (Warszawa) i rozszerzonej danych pakietu ECOtect.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Magiera Jacek Studium przydatności ogólnodostępnych zasobów GIS do celów projektowania w systemach BIM
Rozwiń
Bazy danych informacji geograficznych GIS są bezcennym źródłem danych o terenie, potrzebnym na etapie projektowania i konstrukcji obiektów budowlanych. Wiele serwisów oferuje dostęp do bezpłatnych baz danych GIS, których jednak przydatność z punktu widzenia projektanta czy kierownika budowy może być ograniczona. Dyplomant będzie miał za zadania przebadać wady i zalety takich baz danych z punktu widzenia wykorzystanie ich w procesach projektowych BIM.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Mika Piotr Modelowanie prostych konstrukcji żelbetowych w programie ABAQUS
Rozwiń
Celem pracy jest modelowanie wybranych konstrukcji żelbetowej w programie ABAQUS. W pracy zostanie dokonane porównanie wyników otrzymanych przy zastosowaniu różnych sposobów modelowania, dostępnych w tym programie.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Mika Piotr Modelowanie, z uwzględnieniem zjawisk dynamicznych, prostych konstrukcji w programie ABAQUS.
Rozwiń
Celem pracy jest wykorzystanie możliwości programu ABAQUS do modelowania konstrukcji z uwzględnieniem zagadnień dynamicznych.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Milewski Sławomir Zastosowanie algorytmów genetycznych do identyfikacji obciążenia na prostych konstrukcjach kratowych.
Rozwiń
Zagadnienie z obszaru SHM (Structural Health Monitoring). Dla istniejącej konstrukcji kratowej dokonano pomiarów odkształcenia lub/i przemieszczenia w wybranych prętach/węzłach. Na ich podstawie należy wyznaczyć (w przybliżeniu) obciążenie, które wywołało ten stan deformacji. Do analizy numerycznej takiego zadania odwrotnego zostanie wykorzystana MES oraz algorytmy genetyczne (podejście probabilistyczne). Obliczenia wykonane zostaną w Matlabie. Wymagana umiejętność programowania w Matlabie oraz dobra znajomość MES.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Milewski Sławomir Zastosowanie metody probabilistycznej typu "random walk" do obliczenia aproksymacji rozwiązania równania Poissona w wybranym punkcie obszaru.
Rozwiń
Zagadnienie dotyczy rozwiązania równania Poissona za pomocą mieszanej metody różnic skończonych (MRS) z symulacją typu Monte Carlo (tzw. "random walk"). Pozwala ona na znalezienie przybliżonego rozwiązania w jednym określonym punkcie obszaru. Metoda polega na wykonaniu serii losowych przejść od danego punktu po węzłach siatki, aż do osiągnięcia węzła brzegowego. Obliczenia zostaną wykonane w Matlabie. Wymagana umiejętność programowania w Matlabie oraz znajomość MRS.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Pluciński Piotr Zastosowanie BIM w projektowaniu i budowie dróg i mostów
Rozwiń
Zaprojektowanie infrastruktury drogowej z wykorzystaniem programów komputerowych- obliczenia i wizualizacja.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny
Pluciński Piotr Obliczanie wybranych elementów infrastruktury drogowej w programie MIDAS
Rozwiń
Opracowanie ma być w formie manuala z przykładem analizy wytrzymałościowej dla mostu i/lub tunelu.
Stacjonarne/II stopień Temat wolny