Oferta dla kierunku Budownictwo

Dla kierunku Budownictwo Katedra L-10 oferuje prowadzenie zajęć na studiach dwustopniowych z następujących przedmiotów:

STUDIA I STOPNIA:
Grafika inżynierska
Geometria wykreślna
Matematyka stosowana i metody numeryczne
Metody obliczeniowe
Technologia informacyjna
Przedmioty dyplomujące
Semestr VI
Modelowanie komputerowe programem REVIT
Modelowanie kompozytów
Podstawy komputerowego modelowania ustrojów powierzchniowych
Grafika komputerowa w zastosowaniu do obliczeń inżynierskich
Semestr VII
Wizualizacja symulacji komputerowych
System "ROBOT"
Metody generacji siatek
Podstawy komputerowej mechaniki materiałów
Narzędzia informatyczne zarządzania dokumentacją techniczną i pracą grupową
Seminarium dyplomowe 

STUDIA II STOPNIA :

Wybrane aspekty BIM w projektowaniu konstrukcji
Wybrane aspekty BIM w projektowaniu konstrukcji mostowych
BIM w modelowaniu infrastruktury E
Systemy obliczeń konstrukcji inżynierskich
Ustroje powierzchniowe w budownictwie
Komputerowe wspomaganie projektowania
Inteligencja obliczeniowa, zastosowania w budownictwie
Zarządzanie systemami BIM
Interakcja konstrukcji z podłożem E
Metody komputerowe w inżynierii lądowej
Ustroje powierzchniowe
Matematyka w inżynierii lądowej
Metody matematyczne i optymalizacja w technice
Projektowanie zintegrowane w technologii BIM
BIM i budownictwo cyfrowe
Modelowanie parametryczne i analizy środowiskowe (wyb)
Bazy danych i inteligencja biznesowa (wyb)
Projektowanie zintegrowane w technologii BIM
Administracja i bezpieczeństwo systemów BIM (wyb)
Programowanie obiektowe (wyb)
Seminarium dyplomowe
Budowa systemów symulacji komputerowych - narzędzia i metody
Możliwość oprogramowania inżynierskiego i biznesowego
Algorytmy i struktury danych

 

STUDIA I STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:
Applied Mathematics and Numerical Methods
Computer Graphics for Engineers
Introduction to BIM
Introduction to Diploma Profiles
Computational Methods
Information Technology

Elective subjects for diploma profile Computer Modelling - 45 hours in semesters VI and VII

Semestr VI
Modelling in REVIT (wybier)
Abaqus computer code (wybier)
Introduction to computational mechanics of materials (wybier)

Semestr VII
Robot computer code (wybier.)
Meshless analysis of engineering problems
Modeling of composites (wybier)
Diploma Seminar

 

STUDIA II STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

Computer Methods in Civil Engineering
Mathematics in Civil Engineering
Selected Aspects of BIM in Structure Design
Applications of computer science to building structures
Plate and shell structures

SPECJALNOŚĆ: BUDOWLE - INFORMACJA I MODELOWANIE (BIM) po ukończeniu której absolwent będzie przygotowany do pracy w inżynierii lądowej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania zaawansowanych technik informatycznych w projektowaniu, budowie i eksploatacji obiektów budowlanych.

Sylwetka absolwenta specjalności BIM