Oferta dla kierunku Budownictwo

Dla kierunku Budownictwo Instytut L-5 oferuje prowadzenie zajęć na studiach dwustopniowych z następujących przedmiotów:

STUDIA I STOPNIA:
Technologia informacyjna
Grafika inżynierska
Matematyka stosowana i metody numeryczne
Metody obliczeniowe

PRZEDMIOTY DYPLOMUJĄCE:
Semestr VI
Modelowanie komputerowe programem REVIT
Metody obliczeniowe mechaniki konstrukcji
Zastosowania środowiska Matlab do modelowania komputerowego
Podstawy komputerowego modelowania ustrojów powierzchniowych
Grafika komputerowa w zastosowaniu do obliczeń inżynierskich
Semestr VII
Wizualizacja symulacji komputerowych
System "ROBOT"
Metody generacji siatek
Podstawy komputerowej mechaniki materiałów
Narzędzia informatyczne zarządzania dokumentacją techniczną i pracą grupową
Seminarium dyplomowe

STUDIA I STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:
Information Technology
Applied Mathematics and Numerical Methods
Computer Graphics for Engineers
Computational Methods

PRZEDMIOTY DYPLOMUJĄCE:

Computer Modelling 

Elective subjects for diploma profile Computer Modelling - 45 hours in semesters VI and VII

 

Semestr VI
1. Modelling in Revit (30 h.) prezentacja program
2. Abaqus computer code/Pakiet ABAQUS (15 h.) prezentacja program
3. Introduction to computational mechanics of materials/
Podstwy komputerowej mechaniki materiałów (15 h.)
prezentacja program

 

Semestr VII
1. Robot computer code/ System ROBOT (30 h.) prezentacja program
2. Meshless analysis of engineering problems/
Bezsiatkowa analiza problemów inżynierskich (15 h.)
prezentacja program
3. Modeling of composites (15 h.) prezentacja program

Diploma seminar

Instytut oferuje ponadto opiekę nad pracami dyplomowymi dla studentów I stopnia,
mających zainteresowania w kierunku zastosowań informatyki do obliczeń inżynierskich.

STUDIA II STOPNIA :
Metody komputerowe w inżynierii lądowej
Matematyka II (w inżynierii lądowej)
Ustroje powierzchniowe
Zastosowania informatyki w konstrukcjach budowlanych
Zastosowania informatyki w konstrukcjach mostowych

STUDIA II STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:
Applications of computer science to building structures
Computer Methods in civil engineering
Plate and shell structures

SPECJALNOŚĆ: BUDOWLE - INFORMACJA I MODELOWANIE (BIM) po ukończeniu której absolwent będzie przygotowany do pracy w inżynierii lądowej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania zaawansowanych technik informatycznych w projektowaniu, budowie i eksploatacji obiektów budowlanych.

Sylwetka absolwenta specjalności BIM

PRZEDMIOTY PROWADZONE NA SPECJALNOŚCI BIM:
Matematyka II (w inżynierii lądowej)
Metody komputerowe w inżynierii lądowej
Metody matematyczne i optymalizacja w technice

Podstawy BIM
BIM w modelowaniu inflastruktury
Systemy obliczeń konstrukcji inżynierskich
Ustroje powierzchniowe w budownictwie
Komputerowe wspomaganie projektowania

Inteligencja obliczeniowa, zastosowania w budownictwie


PRZEDMIOTY WYBIERALNE DOTYCZĄCE BIM:
BIM - modelowanie parametryczne i analizy środowiskowe
Zarządzanie systemami BIM
Administracja i bezpieczeństwo systemów BIM

PRZEDMIOTY WYBIERALNE INFORMATYCZNE:
Budowa systemów symulacji komputerowych - narzędzia i metody
Możliwość oprogramowania inżynierskiego i biznesowego
Algorytmy i struktury danych
Programowanie obiektowe
Bazy danych