Granty

Granty naukowo-badawcze od roku 2011:

 • Grant MNiSW nr N N506 250938, Zastosowania metod bayesowskiego uczenia maszynowego w zagadnieniach identyfikacji mechaniki materiałów i konstrukcji, grant habilitacyjny, kierownik M. Słoński (2010-2013).
 • Grant NCN OPUS nr N N506 369734, Wieloskalowe modelowanie niesprężystych materiałów
  heterogenicznych za pomocą hp-adaptacyjnej metody elementów skończonych, kierownik W. Cecot (2012-2014).
 • Projekt POIG.01.01.02-10-106/09, "Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, zadanie 3.4 pt. Analiza numeryczna zagadnień pól sprzężonych i procesów degradacji materiałów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem betonu, kierownik J. Pamin (2010-2014).
 • Projekt POIG GEKON1/02/214108/19/2014, Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych, kierownik zespołu W. Cecot (2014-2016).
 • Grant NCN OPUS nr 2014/15/B/ST8/01322, Analiza numeryczna niestateczności izotropowego materiału termoplastycznego przy dużych deformacjach, kierownik J. Pamin (2015-2017).
 • Grant NCN SONATA nr 2015/19/D/ST8/00816, Komputerowa analiza inżynierskich nieustalonych zagadnień termosprężystych i termoplastycznych, za pomocą sprzężonej MES /
  bezsiatkowej MRS, kierownik S. Milewski (2016-2019)
 • Grant NCN OPUS nr 2017/25/B/ST8/02752,  Połączenie wieloskalowej metody elementów skończonych z nieciągłym podejściem Petrowa-Galerkina, kierownik W. Cecot (2017-2019).
 • Grant NAWA PPN/BEK/2018/1/00125, Development of discontinuous Galerkin method with
  polygonal finite elements, stypendium J. Jaśkowca w University of California, Davis USA (2019-2020)

 

Granty naukowo-badawcze w latach 2001-2010:

 • Projekt Badawczy KBN nr 8 T07E 002 20, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy konstrukcji stalowych, kierownik Z. Waszczyszyn (2001-03).
 • Subsydium FNP dla Uczonych, Stosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy zagadnień inżynierii lądowej i wodnej, laureat Z. Waszczyszyn (2001-03).
 • Projekt Badawczy KBN nr 8 T07A 031 20, Hybrydowa analiza konstrukcji sprężysto-plastycznych oparta na współdziałaniu sztucznych sieci neuronowych i MES, kierownik E. Pabisek (2001-03).
 • Projekt Badawczy KBN nr 8 T07A 006 20, Numeryczna analiza zjawisk lokalizacji w jednofazowym i dwufazowym ośrodku geotechnicznym, kierownik J. Pamin (2001-03).
 • Projekt Badawczy KBN nr 8 T07A 006 21 (promotorski), Integracja uogólnionego modelu rysy fikcyjnej z bezelementową metodą Galerkina do analizy płaskiego problemu pękania quasi-kruchego, kierownik Cz. Cichoń (2001-02).
 • Grant MNiI promotorski nr 4 T07E 008 28, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w eksperymentalnej mechanice konstrukcji i materiałów, kierownik Z. Waszczyszyn (2005-06).
 • Grant MNiI nr 4 T07E 060 29, Łączenie MES i SSN do analizy ośrodków z mikrostrukturą i konstrukcji o nieznanych równaniach materiału, kierownik Z. Waszczyszyn (2005-07).
 • Grant MNiSW nr N501 013 32/1520, Obliczeniowe modele gradientowej mechaniki uszkodzenia sprzężonej z teorią plastyczności w zakresie geometrycznie nieliniowym, kierownik J. Pamin (2007-2009).
 • Grant MNiSW nr N N506 1814 33, Zastosowanie bayesowskich sieci neuronowych w mechanice materiałów i konstrukcji, kierownik M. Słoński (2007-2009).
 • Grant MNiSW nr N N506 369734, Wieloskalowe modelowanie niesprężystych materiałów heterogenicznych za pomocą hp-adaptacyjnej metody elementów skończonych, kierownik W. Cecot (2008-2010).

 

Inne tematy badawcze realizowane w latach 2002-09 w Instytucie L-5
i (do roku 2006) w Zakładzie L-6

Działalność Statutowa

 • Problemy modelowania konstrukcji i materiałów metodami dyskretyzacyjnymi i miękkimi
 • Numeryczna analiza zagadnień statyki, stateczności i dynamiki konstrukcji.
 • Rozwijanie metod obliczeniowych do zagadnień mechaniki konstrukcji.
 • Rozwijanie systemu analizy MES/MRS.
 • Analiza naprężeń i odkształceń resztkowych; rozwijanie metod aproksymacji fizycznie uzasadnionej.
 • Opracowanie nowoczesnego otwartego środowiska programowego do analizy MES zagadnień mechaniki konstrukcji i materiałów.
 • Rozwijanie metod komputerowego wspomagania w budownictwie.
 • Modele obliczeniowe wybranych nieliniowych zagadnień mechanicznych, ich realizacja komputerowa i zastosowania.
 • Opracowanie i implementacje wielokątnej wersji metody elementów skończonych w 2D i 3D.
 • Rozwijanie metod i programów komputerowych do modelowania zagadnień inżynierii lądowej.

 

Badania Własne

 • Algorytmy analizy liniowych i nieliniowych zagadnień mechaniki konstrukcji.
 • Rozwijanie współczesnych metod obliczeniowych w zastosowaniu do metody elementów skończonych.
 • Metody bezsiatkowe. Stan aktualny i kierunki rozwoju. Krytyczny przegląd.
 • Kontrolowana błędem a'posteriori aproksymacja funkcji danej dyskretnym zbiorem jej wartości dla przypadku trójwymiarowego aproksymacja bezsiatkowej MRS.
 • Rozwijanie analizy zagadnień typu shake-down h-adaptacyjną metodą elementów skończonych.
 • Bezsiatkowa metoda wyznaczania pola naprężenia z danych otrzymanych poprzez termowizję.
 • Aproksymacja metodą kroczących najmniejszych kwadratów.
 • Badanie zależności wyników numerycznych, opisujących ewolucję mikro i makrouszkodzeń w materiale, od podziału modelu konstrukcji na elementy skończone.
 • Niestatystyczne metody analizy błędu a posteriori danych eksperymentalnych metodami aproksymacji fizycznie uzasadnionej.
 • Rozwijanie analizy numerycznej modeli wieloskalowych dla zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych.
 • Budowa wybranych narzędzi do symulacji komputerowych.
 • Uogólnienia wielopunktowej metody różnic skończonych.
 • Zastosowanie dwupolowych elementów skończonych wyższego stopnia do modelowania wieloskalowego.
 • Symulacja zjawisk lokalizacji w procesach propagacji fal.