Rozprawy

Rozprawy/postępowania habilitacyjne:

 • Wojciech Karmowski, Wspomagana teorią interpretacja wyników eksperymentów mechaniki ciał odkształcalnych, Monografia 251/1999, Seria Podstawowe Nauki Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.
 • Jerzy Pamin, Gradientowe modele kontinuum: sformułowanie, dyskretyzacja i zastosowania (w języku angielskim), Monografia 301/2004, Seria Inżynieria Lądowa, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
 • Witold Cecot, Analiza wybranych zagadnień niesprężystych h-adaptacyjną metodą elementów skończonych (w języku angielskim), Monografia 323/2005, Seria Mechanika, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.
 • Ewa Pabisek, Systemy hybrydowe integrujące MES i SSN w analizie wybranych problemów mechaniki konstrukcji i materiałów, Monografia 369/2008, Seria Inżynieria Lądowa, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.
 • Marek Słoński,  Bayesowskie uczenie maszynowe w analizie wybranych problemów identyfikacji w mechanice materiałów i konstrukcji, Monografia 473/2014, Seria Inżynieria Lądowa, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014. 
 • Jan Jaśkowiec, habilitacja za cykl publikacji nt. Nieciągłe pola w numerycznej analizie wybranych problemów mechaniki ciał stałych, Kraków 2018.
 • Sławomir Milewski, habilitacja za cykl publikacji nt. Rozwijanie odpowiednich kombinacji metod typu deterministycznego i stochastycznego do numerycznej analizy wybranych problemów termicznych i mechanicznych, Kraków 2019.
 • Irena Jaworska, habilitacja za cykl publikacji nt. Wielopunktowa bezsiatkowa MRS wyższego rzędu dla zagadnień nieliniowych i niejednorodnych materiałów, Kraków 2019.
 • Adam Wosatko, habilitacja za cykl publikacji nt. Zaawansowane modelowanie zarysowania betonu i konstrukcji betonowych, Kraków 2022.

Prace doktorskie:

 • Andrzej Skrzat, Rekonstrukcja naprężeń resztkowych w kole pojazdu szynowego metodą fizycznie uzasadnionej aproksymacji wyników niszczących badań eksperymentalnych, promotor Janusz Orkisz, Rzeszów 1998.
 • Piotr Mika, Nośność zniszczeniowa lepkosprężystych konstrukcji powierzchniowych, promotor J. Białkiewicz, Gliwice 2000.
 • Jacek Magiera, Hybrydowa eksperymentalno-numeryczna analiza naprężeń resztkowych w szynach kolejowych, promotor J. Orkisz, Kraków 2001.
 • Marek Słoński, Zastosowanie modelowania rozmytego w programowaniu systemów zbiorników małej retencji w zlewniach górskich, promotor J. Szczęsny, Kraków 2001.
 • Szymon Łukaszyk, Metryka pomiarowa, przykłady zastosowań aproksymacyjnych w mechanice doświadczalnej, promotor W. Karmowski, Kraków 2002.
 • Aleksander Matuszak, Częściowa wymiana materiału bez zmiany stanu naprężenia w płaskich zagadnieniach teorii sprężystości, promotor Z. Waszczyszyn, Kraków 2003.
 • Jan Jaśkowiec, Integracja MES z BMG w dwuwymiarowej analizie propagacji pękania quasi-kruchego, promotor Cz. Cichoń, Kraków 2003.
 • Józef Krok, Oszacowanie błędów a posteriori rezultatów obliczeń MES/MRS i badań eksperymentalnych w zagadnieniach mechaniki, promotor J. Orkisz, Kraków 2004.
 • Piotr Romanowski, Analiza numeryczna trwałości elementów konstrukcji betonowych poddanych obciążeniom chemiczno-mechanicznym, promotor Cz. Cichoń, Kraków 2005.
 • Łukasz Kaczmarczyk, Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych, promotor Z. Waszczyszyn, Kraków 2006.
 • Agnieszka Krok, Analiza wybranych zagadnień mechaniki konstrukcji i materiałów za pomocą SSN i filtrów Kalmana, promotor Z. Waszczyszyn, Kraków 2007.
 • Anna Stankiewicz, Numeryczna analiza zjawisk lokalizacji odkształceń w jednofazowym i dwufazowym ośrodku geotechnicznym (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2007.
 • Magdalena Jakubek, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w wybranych zagadnieniach eksperymentalnej mechaniki materiałów i konstrukcji, promotor Z. Waszczyszyn, Kraków 2008.
 • Piotr Pluciński, Numeryczna analiza efektów mechanicznych korozji stali zbrojeniowej w betonie, promotor Cz. Cichoń, Kraków 2008.
 • Adam Wosatko, Numeryczna analiza zarysowania betonu przy użyciu gradientowego modelu sprzężonej mechaniki uszkodzeń i plastyczności (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2008.
 • Sławomir Milewski, Aproksymacja podwyższonego rzędu w Bezsiatkowej Metodzie Różnic Skończonych oparta na członach korekcyjnych - zastosowania w mechanice (w języku angielskim), promotor J. Orkisz, Kraków 2009.
 • Irena Jaworska, Uogólnienia wielopunktowej metody różnic skończonych dla zagadnień brzegowych mechaniki, promotor J. Orkisz, Kraków 2009.
 • Marta Serafin, Zastosowanie hp-adaptacyjnej MES do obliczeń dwuskalowych (w języku angielskim), promotor W. Cecot, Kraków 2012.
 • Marek Klimczak, Homogenizacja numeryczna hp^2 w modelowaniu nieperiodycznych materiałów lepkosprężystych (w języku angielskim), promotor W. Cecot, Kraków 2016.
 • Magdalena German, Modelowanie korozji chlorkowej i wywołanego nią zarysowania elementów żelbetowych (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2017.
 • Balbina Wcisło, Termomechaniczne modele uwzględniające duże odkształcenia,
  niesprężystość, niestateczność i regularyzację gradientową (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2017.
 • Marcin Tekieli, Wizyjny system pomiarowy do analizy pól deformacji elementów konstrukcyjnych (w języku angielskim), promotor M. Słoński, Kraków 2019.
 • Anna Perduta, Schematy adaptacyjne w wielopłatowej wersji analizy izogeometrycznej z zastosowaniami w problemach nieliniowej sprężystości (w języku angielskim), promotor E. Pabisek, Kraków 2022.
 • Marzena Mucha, Wpływ prędkości procesu na niestateczne zachowanie materiału w termo-plastyczności przy dużych odkształceniach (w języku angielskim), promotor J. Pamin, Kraków 2023.
 • Mateusz Dryzek, Multiscale finite element modeling of mechanical properties of selected advanced materials (w języku angielskim), promotor W. Cecot, Kraków 2023.