Warunki zaliczenia studiów

Zaliczenie studiów podyplomowych będzie na podstawie obecności na zajęciach, napisanej pracy końcowej oraz egzaminu końcowego.