Zapisy/Rekrutacja na studia

REKRUTACJA

Informujemy, że Studia Podyplomowe pt. "Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji" NIE zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/24.

 

ETAP I

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA

 

ETAP II

Wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej wraz z poniższymi dokumentami do

Sekretariatu Instytutu L-5 (mgr Anna Szumidło)pok. 308, III p. 

budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, (w godz. 8:00-15:00)

lub przesłanie pocztą na adres:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 

Sekretariat Instytutu L-5 (mgr Anna Szumidło)

Studia Podyplomowe

ul. Warszawska 24,

31-155 Kraków

Wymagane dokumenty:

1) Karta zgłoszeniowa (dostępna poniżej jako załącznik)

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe (oryginał dyplomu do wglądu),

3) 1 fotografię, wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

4) Potwierdzenie przelewu (można skan przesłać do 05.10.2019 r.)

Dokumenty należy dostarczyć/przesłać do dnia 1.10.2023 r. (włącznie).

Administracja: mgr Anna Szumidło, tel. (12) 628-29-24, anna.szumidlo><L5.pk.edu.pl

 

III ETAP

Wniesienie opłaty za studia, jednorazowo 

lub w dwóch równych ratach

na konto: Alior Bank Spółka Akcyjna nr konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

tytułem: "Koordynator BIM - NPiRI - II edycja"

Opłatę należy przelać do dnia 5.10.2023 r. (włącznie)

Skan potwierdzenia płatności proszę przesłać na adres mailowy: basia><L5.pk.edu.pl

Płatności: mgr Barbara Rodzynkiewicz, tel. (12) 628-25-46

 

Kierownik Studiów Podyplomowych powiadomi Państwa drogą mailową o przyjęciu na studia