Kontakt ws studiów

Kierownik studiów: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK, e-mail: marek.slonski<< at >>pk.edu.pl 

Obsługa administracyjna studiów:  Anna Szumidło

pokój 308/IIIp., bud. WIEiK, tel. (12) 628-2924, e-mail: anna.szumidlo<< at >>pk.edu.pl

Obsługa księgowo-finansowa studiów: Barbara Rodzynkiewicz,

pokój 308/IIIp., bud. WIEiK, tel. (12) 628-2546, e-mail: barbara.rodzynkiewicz<< at >>pk.edu.pl

 

 

 

 

Harmonogram i terminy zajęć

Informujemy, że Studia Podyplomowe pt. "Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji" NIE zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/24.

 

Ramowy program studiów

Program studiów w poprzedniej edycji obejmował 13 przedmiotów w łącznym wymiarze 168 godzin lekcyjnych.

W semestrze zimowym było 84 godzin zajęć w ramach 6 przedmiotów:

1. Podstawy BIM, podstawowe pojęcia i procesy, (W, 12, dr inż. Jacek Magiera).

2. Georeferencja i koordynacja projektu z numerycznym modelem terenu, (L, 12,  ).

3. IFC - poziom zaawansowany, (L, 12,  ).

4. Platformy pracy zespołowej i koordynacji,  (W, 9, L, 9,  dr inż. Jacek Magiera, PK). 

5. BIM w planowaniu przedsięwzięć budowlanych i analizie kosztów,  (W, 6, L, 9, dr inż. Michał Juszczyk, dr hab. inż. Krzysztof Zima, PK).

6. Solibri Model Checker,  (L, 15, ).

W semestrze letnim program obejmował pozostałe 84 godziny zajęć i 7 przedmiotów:

7. Koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji, (L, 12,  mgr inż. Piotr Jakubaszek, mgr inż. Grzegorz Przebinda).

8. Zarządzanie danymi BIM i otwarte standardy, (L, 12, mgr inż. Piotr Jakubaszek, mgr inż. Grzegorz Przebinda).

9. Administracja środowiska BIM, CDE i bezpieczeństwo danych BIM, (W, 6, L, 6, dr inż. Jacek Magiera, dr inż. Marcin Tekieli, PK).

10. Podstawowe dokumenty w realizacji inwestycji w metodologii BIM (BEP, podręcznik BIM), (W, 6, L, 6, mgr inż. Dariusz Kasznia, ECCBIM). 

11. Biblioteki BIM, szablony i standardy (L, 15, mgr inż. Piotr Jakubaszek, mgr inż. Grzegorz Przebinda).

12. BIM w praktyce (L, 12, mgr inż. Maciej Kindler, mgr inż. Marcin Sokołowski).

13. Seminarium dyplomowe, (S, 9, Promotorzy, PK).

Oznaczenia: W - wykłady, L - laboratoria komputerowe, S - seminarium dyplomowe.

Zajęcia będą się odbywać w formie wykładów (39 godzin) i laboratoriów komputerowych (129 godzin). 

 

Zapisy/Rekrutacja na studia

REKRUTACJA

Informujemy, że Studia Podyplomowe pt. "Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji" NIE zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/24.

 

ETAP I

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA

 

ETAP II

Wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej wraz z poniższymi dokumentami do

Sekretariatu Instytutu L-5 (mgr Anna Szumidło)pok. 308, III p. 

budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, (w godz. 8:00-15:00)

lub przesłanie pocztą na adres:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 

Sekretariat Instytutu L-5 (mgr Anna Szumidło)

Studia Podyplomowe

ul. Warszawska 24,

31-155 Kraków

Wymagane dokumenty:

1) Karta zgłoszeniowa (dostępna poniżej jako załącznik)

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe (oryginał dyplomu do wglądu),

3) 1 fotografię, wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

4) Potwierdzenie przelewu (można skan przesłać do 05.10.2019 r.)

Dokumenty należy dostarczyć/przesłać do dnia 1.10.2023 r. (włącznie).

Administracja: mgr Anna Szumidło, tel. (12) 628-29-24, anna.szumidlo><L5.pk.edu.pl

 

III ETAP

Wniesienie opłaty za studia, jednorazowo 

lub w dwóch równych ratach

na konto: Alior Bank Spółka Akcyjna nr konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

tytułem: "Koordynator BIM - NPiRI - II edycja"

Opłatę należy przelać do dnia 5.10.2023 r. (włącznie)

Skan potwierdzenia płatności proszę przesłać na adres mailowy: basia><L5.pk.edu.pl

Płatności: mgr Barbara Rodzynkiewicz, tel. (12) 628-25-46

 

Kierownik Studiów Podyplomowych powiadomi Państwa drogą mailową o przyjęciu na studia

 

Warunki zaliczenia studiów

Zaliczenie studiów podyplomowych będzie na podstawie obecności na zajęciach, napisanej pracy końcowej oraz egzaminu końcowego.

Warunki uczestnictwa w studiach

Studia podyplomowe "Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji" są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów studiów inżynierskich lub magisterskich na kierunku budownictwo.

Program studiów obejmuje 168 godzin zajęć.

Aby zostać słuchaczem studiów należy: posiadać dyplom ukończenia studiów, dostarczyć terminowo komplet dokumentów oraz przelać opłatę za studia na podany numer konta bankowego i podpisać stosowną umowę, której wzór określa niniejsza Uchwała Senatu PK

 

Informacje ogólne o studiach

Studia podyplomowe "Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji" są przeznaczone dla absolwentów studiów inżynierskich lub magisterskich na kierunku budownictwo ale do udziału zapraszamy również absolwentów innych pokrewnych kierunków.

Studia podyplomowe odbywają się pod patronatem Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM (ECCBIM).

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii BIM w kontekście funkcji Koordynatora BIM. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, którzy prowadzą również zajęcia na kierunku Budownictwo na specjalności Budowle-Informacja i Modelowanie (BIM) oraz zaproszonych wykładowców z firm wdrażających metodologię BIM w Polsce i Fundacji ECCBIM.

 

Aktualności

Informujemy, że Studia Podyplomowe pt. "Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji" NIE zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/24.