Oferta Instytutu L-5 dla gospodarki

Oferta dla gospodarki
Instytut L-5 może dostarczać wiedzę na temat budowy fizycznych, matematycznych i obliczeniowych modeli obiektów i procesów obserwowanych w świecie rzeczywistym, w tym problemów inżynierskich. Pracownicy Instytutu mają doświadczenie w tworzeniu nowego i integrowaniu istniejącego oprogramowania, które może być wykorzystane do praktycznych symulacji złożonych rzeczywistych zjawisk.

Naszym głównym obszarem specjalizacji jest mechanika konstrukcji i materiałów, jednak zakres zainteresowań wykracza poza mechanikę i jej typowe problemy. W szczególności Instytut jest gotowy do realizacji następujących badań stosowanych: efektywnej analizy liniowych i nieliniowych (początkowych) problemów brzegowych przy użyciu nowoczesnych metod obliczeniowych, weryfikacji i identyfikacji wyników eksperymentalnych z uwzględnieniem teoretycznych aspektów pomiarów, teoretyczno-numerycznej oceny naprężeń resztkowych w strukturach metalowych poddanych cyklicznym obciążeniom, numerycznego wyznaczania naprężeń i odkształceń w materiałach z mikrostrukturą oraz zastosowań metod sztucznej inteligencji.

Prezentacja aktywności Instytutu L-5 podczas Jubileuszu PK w roku 2015.


Instytut L-5 współpracuje m.in. z firmami: Datacomp, Robobat, JDEngineering i graph'it.

L-51 cooperation potential within area of artificial intelligence

Aim
This note provides short description of a potential for cooperation between division L-51 and other CUT institutes or external academic and industrial partners within the area of applications of artificial intelligence methods in engineering.

Cooperation scope
We are able to provide industrial solutions in terms of expertise, services and network infrastructure in the broad scope of applications of artificial intelligence methods in engineering.
In particular we are able to:

 • participate or consult development of scientific middleware, especially in the stack of machine learning tools based on TensorFlow, Scikit-Learn, etc.,
 • advise on selection of advanced computer vision libraries (OpenCV, Scikit-Image) and help in incorporation of them as a part of client tools stack,
 • help in application of the machine learning, neural network and computer vision libraries in projects involving advanced analysis of multidimensional data (for example digital images),
 • perform measurement and postprocessing of full field displacements of structural elements based on digital image correlation (DIC), using the built in-house vision system CivEng Vision,
 • support in development of neural network-based surrogate models for use in advanced numerical simulations,
 • help in development of computational models for uncertainty quantification (UQ) based on Bayesian inference methods and neural networks.

Contact
For further information please contact:
Dr Marek Słoński, prof. of CUT
E-mail: Marek.Slonski<< at >>L5.pk.edu.pl
Tel: +48 628 25 49 (or L-5 secretary: +48 628 25 46)
Institute for Computational Civil Engineering (L-5), Cracow University of Technology
Ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Poland

 

You can download the document in pdf format here

L-51 cooperation potential within area of software engineering

Aim
This note provides short description of a potential for cooperation between division L-51 and other CUT institutes or external academic and industrial partners.

Cooperation scope
We are able to provide industrial strength solutions in terms of expertise, services and network infrastructure in the broad scope of applications of information technology in civil engineering.
In particular:

 • We are able to participate or consult development of scientific middleware, especially in the stack of tools based on C/C++/Python/Matlab/TclTk.
 • We are able to advise on selection of advanced numerical libraries (C/C++/Python/Matlab/TclTk) and help in incorporation of them as a part of client tools stack.
 • We are able to help in transforming academic projects into spin-offs within the scope of software engineering: handling software repositories, software projects building, continuous integration, agile development. Keywords: Subversion, Git, Jenkins, ReviewBoard, CMake, Track, Redmine.
 • We are able to help research teams to embrace OpenScience (Science 2.0) tools and practices. We can consult or develop solutions for organizing, exploring and sharing experimental and simulation data, enhance research reproducibility and credibility.
 • We are able to provide consultancy or develop customised solutions for the tasks of management or visualization of scientific data. Keywords: HDF5, JSON, XML, ParaView, VTK, Matplotlib, OpenGL.
 • We are able to provide help in preservation or transformation of legacy scientific applications (also in Fortran77).
 • We are able to provide help in application of neural network based techniques for data processing.
 • We are able to consult or develop solutions for the tasks in the area of very high level numerical methods. In particular this concerns: geometric modelling, mesh generation, data approximation, nonlinear partial differential equations, finite element method procedures.

Contact
For further information please contact:
dr Roman Putanowicz
E-mail: Roman.Putanowicz<< at >>L5.pk.edu.pl
Tel: +48 628 25 69 (or L-5 secretary: +48 628 25 46)
Institute for Computational Civil Engineering (L-5), Cracow University of Technology
Ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Poland

 

You can download the document in pdf format here

Offer of cooperation

Offer of cooperation
Institute L-5 can provide the knowledge about constructing physical, mathematical and computational models of real-world phenomena, including engineering problems. Its employees possess experience in generating new and integrating existing software which can be used for practical simulations of complex processes.

The main field of expertise is mechanics of structures and materials, however the range of interests goes beyond mechanics and typical problems. In particular, the Institute is ready to contract the following applied research: effective analysis of linear and nonlinear (initial) boundary value problems using modern computational methods, verification and interpretation of experimental results considering theoretical aspects of measurements, theoretical-numerical estimation of residual stresses in metal structures under cyclic loads, numerical determination of stress and deformation in materials with microstructure.
The Institute cooperates industrial partners: DatacompRobobat

Obszary współpracy Zakładu Zastosowań Informatyki w Inżynierii (L-51) w zakresie inżynierii oprogramowania

Cel
Poniższej przedstawiono potencjalne obszary współpracy pomiędzy zakładem L-51 a innymi jednostkami Politechniki Krakowskiej lub zewnętrznymi partnerami akademickimi i przemysłowymi.

Zakres współpracy
Zakład L-51 oferuje wysokiej jakości doradztwo, wykonywanie usług oraz dostęp do infrastruktury sieciowej w zakresie zastosowań informatyki w inżynierii lądowej.
W szczególności:

 • Jest w stanie uczestniczyć w projektach lub konsultować projekty dotyczące rozwijania oprogramowania naukowego i inżynierskiego z wykorzystaniem języków programowania C/C++/Python/Matlab/TclTk.
 • Jest w stanie świadczyć usługi doradcze dotyczące wyboru i korzystania z zaawansowanych bibliotek numerycznych (C/C++/Python/Matlab/TclTk) oraz pomagać w ich wdrażaniu u klienta.
 • Jest w stanie pomagać w przekształcaniu w przedsięwzięcia komercyjne projektów akademickich, których centralnym elementem jest rozwijanie oprogramowania. Dotyczy to korzystania z repozytoriów kodu, technik ciągłej integracji (CI), metod programowania zwinnego (agile development). Kluczowe narzędzia: Subversion, Git, Jenkins, ReviewBoard, CMake, Track, Redmine.
 • Jest w stanie pomagać zespołom badawczym we wdrażaniu nowego paradygmatu badań naukowych określanego jako Nauka 2.0 albo Otwarta Nauka. W szczególności jest w stanie konsultować lub rozwiązywać problemy dotyczące opracowywania i udostępniania rezultatów badań eksperymentalnych i symulacji komputerowych.
 • Jest w stanie konsultować lub opracowywać rozwiązania dotyczące problemów przetwarzania i wizualizacji danych z symulacji i eksperymentów: Kluczowe narzędzia: HDF5, JSON, XML, ParaView, VTK, Matplotlib, OpenGL.
 • Jest w stanie pomagać w utrzymaniu lub przebudowywaniu zastanego oprogramowania (legacy applications) naukowego i inżynierskiego. W szczególności dotyczy to oprogramowania w języku Fortran 77.
 • Jest w stanie pomagać w zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych w analizie danych.
 • Jest w stanie doradzać lub opracowywać rozwiązania bazujące na najnowszych osiągnięciach z zakresu metod numerycznych. W szczególności dotyczy modelowania geometrycznego, generacji siatek, aproksymacji danych, nieliniowych problemów początkowo-brzegowych, procedur metody elementów skończonych.

Kontakt
dr Roman Putanowicz
E-mail: Roman.Putanowicz<< at >>L5.pk.edu.pl
Tel: +48 628 25 69 (lub sekretariat L-5: +48 628 25 46)
Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej (L-5), Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

 

Dokument w formacie pdf pobierz tutaj

Obszary współpracy Zakładu Zastosowań Informatyki w Inżynierii (L-51) w zakresie sztucznej inteligencji

Cel
Niniejszy dokument definiuje możliwe obszary współpracy pomiędzy Zakładem Zastosowań Informatyki w Inżynierii (L-51) i innymi jednostkami Politechniki Krakowskiej lub zewnętrznymi partnerami akademickimi i przemysłowymi w zakresie zastosowań metod sztucznej inteligencji w inżynierii.

Zakres współpracy
Zakład L-51 oferuje specjalistyczne doradztwo oraz wykonywanie zleconych usług w zakresie zastosowań współczesnych metod sztucznej inteligencji w szeroko rozumianej inżynierii. W szczególności jest w stanie:

 • świadczyć usługi doradcze dotyczące wyboru i wykorzystania zaawansowanych bibliotek numerycznych z zakresu uczenia maszynowego takich jak TensorFlow, Scikit-Learn, itp.,
 • doradzać w zakresie wyboru i wykorzystania zaawansowanych bibliotek numerycznych z dziedziny widzenia komputerowego takich jak OpenCV, Scikit-Image,
 • pomagać w stosowaniu wyżej wymienionych bibliotek (w tym dotyczących sieci neuronowych) w zaawansowanej analizie wielowymiarowych danych różnego typu (m. in. analizy obrazów cyfrowych),
 • wykonywać pomiary i zaawansowane analizy pełnych pól deformacji elementów konstrukcyjnych za pomocą metody korelacji obrazów cyfrowych (DIC) z wykorzystaniem autorskiego systemu wizyjnego CivEng Vision,
 • wspierać w rozwijaniu numerycznych modeli zastępczych i opartych na sieciach neuronowych do wykorzystania w zaawansowanych analizach symulacynych,
 • pomagać w budowaniu modeli obliczeniowych z wykorzystaniem metod wnioskowania bayesowskiego i sieci neuronowych do szacowania niepewności w analizach odwrotnych.

Kontakt
Dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
E-mail: Marek.Slonski<< at >>L5.pk.edu.pl
Tel: +48 628 25 49 (lub sekretariat L-5: +48 628 25 46)
Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej (L-5), Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

 

Dokument w formacie pdf pobierz tutaj